Governance

ANBI

Stichting Cello Biënnale Amsterdam is aangemerkt als culturele ANBI.
Jaarverslagen, jaarcijfers, bestuurssamenstelling en rooster van aftreden zijn te vinden op de website Kenniscentrum Filantropie.

Het bestuur

Maarten Mostert, directeur-bestuurder

Michaël Neuburger, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

Astrid Helstone, voorzitter

Janneke van der Wijk, secretaris

Arnout Stroeve, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De Cello Biënnale Amsterdam volgt, in afwachting van een CAO voor de Nederlandse Podiumkunstenfestivals, waar mogelijk de CAO Nederlandse Podia. De salarissen van de medewerkers in loondienst worden gebaseerd op het loon-functiegebouw van deze CAO. Ieder jaar in januari worden de salarissen geïndexeerd met het inflatiecijfer van die maand (met een maximum van 5%) en bij goed functioneren worden de salarissen iedere twee jaar (per festival) verhoogd met € 150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast wordt er maandelijks een extra toeslag van 9,5% van het brutosalaris uitgekeerd als bijdrage voor opbouw van een pensioen, levensverzekering of lijfrenteregeling. De Cello Biënnale vergoedt het woon-werkverkeer van de medewerkers in loondienst.

Met medewerkers die als zzp’er werkzaam zijn, worden per opdracht financiële afspraken gemaakt. Er wordt uitgegaan van een totaalbedrag voor de periode waarin aan de opdracht wordt gewerkt. Dit totaalbedrag wordt - conform de CAO Nederlandse Podia - gebaseerd het uurtarief dat medewerkers in loondienst ontvangen voor een vergelijkbare functie en wordt verhoogd met 50%. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat het budget ontoereikend is, worden er aanvullende afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat er meer budget vrijgemaakt wordt, of dat de opdrachtomschrijving verkleind wordt.

De Stichting Cello Biënnale Amsterdam past de Wet Normering Topinkomens toe. Directie en medewerkers ontvangen een honorarium dat ruim onder de vastgestelde grens ligt.

Vertrouwenspersoon/klachten

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor de Cello Biënnale Amsterdam. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersonen van de Cello Biënnale Amsterdam. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de intern contactpersoon. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan de Cello Biënnale Amsterdam kan men terecht bij Mores Online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

Vertrouwenspersonen

Intern eerste aanspreekpunt (directie): Michaël Neuburger michael.neuburger@cellobiennale.nl

Extern (Mores Online):   https://mores.online of 088-111 9950